Adaptacja projektu

Zakres ADAPTACJI:

 • Weryfikacja projektu gotowego pod względem wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego,
 • Projekt Zagospodarowania Terenu (doradzenie przez architekta odnośnie najlepszej lokalizacji domu na działce),
 • Sporządzenie informacji BIOZ – Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wymagany przez prawo budowlane),
 • Wykonanie opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu,
 • Dostosowanie projektu do panujących na działce stref klimatycznych oraz głębokości przemarzania gruntu,
 • Dostosowanie fundamentów do danej działki w przypadku dostarczenia przez inwestora badań gruntu (geotechniczne). Nie dotyczy przeprojektowania na płytę fundamentową (np. na terenie szkód górniczych).
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku w celu uzyskania warunków technicznych przyłączeniowych (wod-kan, energia, gaz),
 • Wrysowanie tras projektowanych  przyłączy na mapie do celów projektowych (wod-kan, energia, gaz),
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów celem uzyskania decyzji lokalizacji zjazdu,
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów celem uzyskania decyzji przekształcenia użytkowania gruntów (odrolnienie),
 • „GWARANTUJEMY UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ALBO ZWROT KOSZTÓW” – w cenie adaptacji architekt odpowiada za uzyskanie pozwolenia na budowę i  nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat (tylko jeżeli projekt gotowy będzie wymagał wprowadzenia zmian lub z przyczyn niezależnych od architekta adaptującego)